گالری

یک گالری از پروژه های حفاری و خط لوله اخیر ما

منبع انرژی کامل شما برای پروپان، نفت سفید، روغن و تجهیزات.

نگاهی به گالری عکس ما و دیدن پروژه های بزرگ ما. یکی از اولویت های اصلی ما ایمنی است و ما آماده هستیم که آن را به جهان نشان دهیم.