توانمندی ها

هزینه های خوردگی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم،تاسیسات صنایع کشور را تهدید می نماید .هزینه های خوردگی میتواند تا حدود 5 درصد تولید ناخالص یک کشود را به خود اختصاص دهد. تجارب صنایع گوناگون نشان میدهد که تنها با کمک مهندسی خوردگی نمی توان هزینه های مسقیم و غیر مستقیم خوردگی و روش های کنترل آن ، طی سه دهه اخیر معرفی شده است .

برنامه مدیریت خوردگی یکی از راه های صیانت از دارایی ها و سرمایه های ملی است که با استقرار آن میتوان تا 30 درصد هزینه های خوردگی را کاست. این روش با هدف یکپارگی سیستم، شناسایی تهدید های بالفعل و بالقوه سیستم و تبیین و تعیین برنامه های راهبردی در راستای کاهش و حذف تهدید ها مورد استفاده قرار می گیرد. از مهترین مزایای استقرار مدیریت خوردگی ، تعیین تهدید های موجود و بالقوه برای یکپارچگی سیستم، بررسی عملکرد مهندسی خوردگی در سازمان ، افزایش ایمنی در سازمان و حفاظت از محیط زیست ، بهینه کردن بازرسی و ... می باشد . استفاده از داده های مدیریت ریسک و تلفیق آن با مدیریت خوردگی می تواند در حل بسیاری از مشکلات صنایع و مدیران به خصوص صنایع استراتژیک نظیر نفت، گاز،پتروشیمی و نیروگاه ها راه گشا باشد.

بازرسی بر مبنای ریسک یا RBI ، روشی است که از آن به عنوان مبنایی برای اولویت بندی  و اداره مراحل یک برنامه بازرسی استفاده می شود . اجرای صحیح برنامه RBI ، همزمان با کاهش ریسک در واحد صنعتی موجب کاهش فابل توجه هزینه های کلی به ویژه هزینه های بازرسی می شود.

گروه فناوری نیاوند شرق در راستای کاهش هزینه های خوردگی و بازرسی، توانایی اجرای سیستم مدیریت خوردگی و بازرسی فنی بر مبنای ریسک را طبق الزامات استاندارد های  API580 و API581 دارا می باشد.