مدل نظام مدیریت خوردگی

مدل نظام مدیریت خوردگی مبتنی بر استاندارد های بین المللی بر اساس استاندارد کیفیت ISO9001 ، استاندارد مدیریت دارایی ها ISO55001 ، مدل مدیریت خوردگی انجمت مهندسین خوردگی آمریکا NACE و مدل موسسه انرژی بریتانیا EI توسط گروه فناوری نیاوند شرق نگارش و ارائه شده است . این سند بخشی از سیستم مدیریت جامع کیفیت سازمان ها می باشد که وظیفه فرآیند  ( برنامه ریزی، توسعه ، اجرا و بازنگری) و تعیین خط مشی  های مربوط به پیشگیری و کنترل خوردگی با هدف ( بهبود قابلیت اطمینان و کاهش خسارات و هزینه های خوردگی سیستم ) را بر عهده دارد .